หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ และบริหารคุณภาพ
strategy, budgeting and quality management
หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ และบริหารคุณภาพ
strategy, budgeting and quality management
Previous
Next
เอกสารเผยแพร่และรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559-2566
รายงานประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ SDGs คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ที่นำไปต่อยอดงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
26 กรกฎาคม, 2023
แบบประเมินโครงการ Science Sharing for Society(3กลุ่มเป้าหมาย)
24 กรกฎาคม, 2023
เกณฑ์การยืมเงินสำรอง คณะวิทยาศาสตร์
21 กุมภาพันธ์, 2023
ระเบียบว่าด้วยการโอนและกันเงิน 2561
21 กุมภาพันธ์, 2023
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง_สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน_ “แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพระดับส่วนงาน และการรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2565"
10 กุมภาพันธ์, 2023
ประชาสัมพันธ์_ทุนสมทบเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566
7 กุมภาพันธ์, 2023

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)