หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ และบริหารคุณภาพ
strategy, budgeting and quality management
หน่วยยุทธศาสตร์และการงบประมาณ และบริหารคุณภาพ
strategy, budgeting and quality management
Previous
Next
เอกสารเผยแพร่และรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
รายงานประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์
สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559-2566
รายงานประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิยามข้อตกลงหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567
26 มิถุนายน, 2024
ทุนสมทบเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน ปี 2567
4 เมษายน, 2024
โครงการ SDGs คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ที่นำไปต่อยอดงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
26 กรกฎาคม, 2023
แบบประเมินโครงการ Science Sharing for Society(3กลุ่มเป้าหมาย)
24 กรกฎาคม, 2023
เกณฑ์การยืมเงินสำรอง คณะวิทยาศาสตร์
21 กุมภาพันธ์, 2023
ระเบียบว่าด้วยการโอนและกันเงิน 2561
21 กุมภาพันธ์, 2023

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)